ព័ត៌មាន

យើងរីករាយក្នុងការចែករំលែកជាមួយអ្នកអំពីលទ្ធផលនៃការងាររបស់យើងព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនហើយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការអភិវឌ្ឍទាន់ពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌនៃការតែងតាំងបុគ្គលិកនិងការដកចេញ។
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept