វិញ្ញាបនបត្ររបស់យើង

យើងអាចអនុវត្តរបាយការណ៍សម្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិសម្ភារៈឬសម្រាប់ផលិតផល។ យើងបានសហការជាមួយ SGS សម្រាប់ការធ្វើតេស្តរបស់ FDA, ROHS, UL94, ល។ , ដែលត្រូវបានប្រើជាទូទៅសម្រាប់ភាគច្រើននៃផលិតផលប្លាស្ទិក។