ការវេចខ្ចប់និងដឹកជញ្ជូន

ការវេចខ្ចប់ វិធីវេចខ្ចប់ធម្មតារបស់យើងគឺដូចខាងក្រោមរឺក៏វាអាចជាសំណើរបស់អតិថិជន។


ការដឹកជញ្ជូន យើងនឹងជ្រើសរើសវិធីដឹកជញ្ជូនតាមការស្នើសុំរបស់អ្នក។